VISION Festival 2022

Quand :
3 juin 2022 @ 9 h 00 min – 5 juin 2022 @ 9 h 00 min
2022-06-03T09:00:00+00:00
2022-06-05T09:00:00+00:00
Où :
Plana
Sofia-capitala
Contact :
MAILTO:noreply@facebookmail.com

Floyd pres. VISION Festival 2022

[DARKNESS]

=========================

Тук е. Усещаш ли? Гората разгръща своите клони, атом по атом, клетка по клетка. Видението се пробужда. Бавно. Толкова бавно, че бива едва различимо от спряло. Но ако затаиш дъх и прилепиш ухо до земята, ще го чуеш. В почвата, в корените, в скалите. Как бушува, как кипи и чака да излезе. Като всяка частица, поставена под наблюдение, то променя начина си на поведение. Питаш се защо ли? Защото иска да бъде чуто. Иска да бъде разбрано.

Видението буди посока, създава фокус. Ден след ден картината му става все по-пълна. Неясни образи в мъглата разгръщат истини. Фигури придобиват цвят и форми. Звукът и светлината вече имат едно и също значение. Звукът като вибрация, вибрацията като вълна, вълната като поток от частици, потокът като енергиен сноп от движещи се фотони, фотонът като светлина. И обратно. Отново и отново. В един безкраен цикъл, но не кръг, а спирала…

Ами ти? Нима успя да прогледнеш? Нима успя да промениш? Хвана ли края или още чакаш началото? С миналогодишния съвпад на Юпитер и Сатурн започна нов цикъл на нашето време. Началото мина, сега градим, сега потъваме. Дълбоко, много дълбоко! Нишка по нишка, тъкан по тъкан, пресъздаваме миналото си. Връщаме се там, от където тръгнахме. В мрака, в ТЪМНИНАТА, в центъра на всичко. Ние вече започнахме. И стъпка по стъпка, се роди и идеята за четвъртото издание на горския фестивал, както и на нашата сага от тежка електронна музика. И както традицията до този момент повелява, всяка година добавяме по нещо ново – към репертоара този път ще се опитаме да вкараме и daily sessions на нашите сцени, карта на фестивала, paintball турнири, игри и различни физически и духовни практики и workshop-ове през деня. Планираме реновация на всички водни мостове на територията на фестивала, изграждане на нови тоалетни, както и две изцяло нови концепции за кухня на Vision.

Готов ли си да се потопиш отново в дълбините на електронната музика и тъмните недра на гората, осветени от цветовете на космически звуци? Готов ли си да се върнеш там, където започна? Да утвърдиш стъпките си и да придадеш структура на Цялото? Да усетиш как всяка една вибрация резонира с концепцията ти за Аз и ниските честоти те обгръщат с топла тъмнина, тотално изменяйки всяка твоя представа за време и пространство?
Готов си!

Чакаме се там, където приключихме!
Секунди преди края…

• • • • • English • • • • •

It’s here. Can you feel it? The forest unfolds its branches, atom by atom, cell by cell. The vision awakens. Slowly. So slowly that it is barely distinguishable from stopped. But if you hold your breath and lay your ear to the ground, you will hear it. In the soil, in the roots, in the rocks. How it rages, how it boils and waits to come out. Like any particle placed under observation, it changes its behavior. You wonder why? Because it wants to be heard. It wants to be understood.

Vision awakens a direction, creates focus. Day by day its picture draws to completion. Blurry images in the fog unfold the truths. Figures start acquiring color and shapes. Sound and light now have the same meaning. Sound as vibration, vibration as a wave, wave as a flowing stream of particles, the flow as an energy beam of moving photons, photons as light. And in reverse. Over and over. In an endless cycle, not a circle, but a spiral…

And you? Did you manage to open your eyes? Did you manage to change? Have you caught the end or are you still waiting for the beginning? With last year’s conjunction of Jupiter and Saturn, a new cycle of our time began. The beginning has passed, now we build, now we sink. Deep, very deep! Thread by thread, fabric by fabric, we recreate our past. We return to where we have started. In the abyss, in the DARKNESS, in the center of everything. We have already begun. And step by step, the idea of the fourth edition of our forest festival was born, along with our saga of heavy electronic music. And as tradition so far dictates, every year we add something new – to the program this time we will try to include daily sessions on our stages, a festival map, paintball tournaments, games and various physical and spiritual practices and workshops during of the day. We plan to renovate all the bridges on the territory of the festival, build new WCs, as well as two completely new Vision kitchen concepts.

Are you ready to dive again into the depths of electronic music and the dark bowels of the forest, illuminated by the colors of cosmic sounds? Are you ready to go back to where you’ve started? To confirm your steps and give structure to The Whole? To feel how each vibration resonates with your concept of The Self and the low frequencies embrace you with their warm darkness, totally changing your whole idea of ​​time and space? Yes, you are ready!

We are waiting where we left off!
Seconds before the end…

=========================

🏞️ 3 Days
🌌 2 Nights
🏛️ 4 Stages
👽 40+ Hours of Rave
🎧 8 Foreign Artists
🎤 55 Local Artists
🔆 Daily Sessions
🔊 Massive Sound Systems
💈 Crazy Decorations
🦚 Visuals Screen
🍸 Wooden Bar
🔪 2 Kitchens
🚾 Toilets
🏕️ Camp Zone
🧭 Map
🎨 Art Bazar
🎬 Movie Theater
🔫 Paintball
🧘‍♀️ Laughing Yoga Sessions
💆🏻‍♀️ Massage Hut
🧵 Workshops & Games
🍾 Multiple Birthdays
🌲 Deep Forest
☯️ Infinite Love

=========================

[STAGE 1] – Drum & Bass 🎧
——————————
🛸 TECHSTEP
🧬 NEUROFUNK
🙅🏻‍♂️ CROSSBREED
🌑 DARKSTEP
🎛️ TECHNOID
🌀 BREAKCORE
💀 HARDSTEP
🧿 TRANCESTEP
🌴 JUNGLE
🌊 LIQUID

[STAGE 2] – Alternative 🎧
——————————
🧿 PSYTRANCE, HI-TECH
🛸 TEKNO, ACIDCORE, GABBA
💀 HARDCORE, INDUSTRIAL, TECHNO
🌀 BREAKBEAT, DOWNTEMPO, HALFTIME
🧬 GLITCH-HOP, DEEP DUBSTEP
🪐 NOISE, AMBIENT, PSYCHILL

[STAGE 3] – Rave-Punk 📻
——————————
💽 VINYL SESSIONS
🎛️ LIVE MACHINE SETS
www.facebook.com/events/325328829723375

[STAGE 4] – Bands Venue 🥁
——————————
🎸 LIVE BAND CONCERTS
www.facebook.com/events/551081889934849

=========================

🐺🦊 Запознайте се и с тазгодишните горски вълци и лисици:

STAGE 1 Artists:
——————————
🐺 GRER (SK/DK)
[Bunker 606]
www.soundcloud.com/grergrer
www.facebook.com/grermarkus

🐺 TECHDOWN
[Warfare Recordings]
www.soundcloud.com/techdowndnb
www.facebook.com/techdowndnb

🐺 PANDEMIC
[Warfare Recordings]
www.soundcloud.com/pandemicdnbz
www.facebook.com/pandemicdnb

🐺 BROKERZ
[Open Bass]
www.soundcloud.com/brokerz
www.facebook.com/areyoufunkyenough

🐺 VINDICATE
[Creative Minds]
www.mixcloud.com/veselin_koev
www.soundcloud.com/6pounder

🐺 BEHIND YOU
[Creative Minds]
www.facebook.com/the-inside-out-duo-101694544702421
www.instagram.com/theinsideoutduo

🐺 DEFRAGLER
[Alternative Movement, Alter Dark]
www.soundcloud.com/defragler
www.facebook.com/djdefragler
www.soundcloud.com/bg43sun

🐺 GEMBAS
[Trip Vibes]
www.facebook.com/gembasmusic
www.facebook.com/tripvibesdnb

🐺 PK8000
[Purple Banana Syndicate]
www.mixcloud.com/pk8000

🐺 PH0TONE
[Purple Banana Syndicate, Miguel DnB]
www.soundcloud.com/ph0tone

🐺 KOLECA
[Miguel DnB]
www.facebook.com/kolecadnb

🐺 ICOMB
[Miguel DnB]
www.soundcloud.com/icomb
www.facebook.com/icombmgl

🐺 EKERMAN
[Miguel DnB]
www.soundcloud.com/ekerman

🐺 F1LTH
[Miguel DnB]
www.soundcloud.com/bono-baytchev
www.facebook.com/f1lthmgl

🐺 STALKRE
[Sound Frequencies]
www.soundcloud.com/stalkrednb
www.mixcloud.com/stalkrednb
www.facebook.com/stalkre.dnb

🐺 FLOYD
[Electric Division]
www.soundcloud.com/allexfloyd
www.facebook.com/allexfloyd.official

🐺🐺 KINETIC CHAIN
[Electric Division]
www.soundcloud.com/kineticchaindnb
www.facebook.com/kineticchaindnb

🐺🐺 TWOFIVE
[Electric Division]
www.mixcloud.com/twofive
www.soundcloud.com/rizu-bg
www.soundcloud.com/tensei.dnb

🐺 AESTHETIC SHOCK
[New Perspective]
www.soundcloud.com/aestheticshock

🐺 HALDEAF
[Rave-Punk Collective]
www.soundcloud.com/cenneth-filth
www.facebook.com/haldeaf

🐺 VORTICE
[Essentia Movement]
www.soundcloud.com/djvortice

🐺 LAKIN
[Beyond Reality]
www.soundcloud.com/lakinnn
www.mixcloud.com/lakin

🐼 SHAMSY
www.mixcloud.com/donteat-thefish
www.instagram.com/donteat_thefish

🐺 SCOP
www.soundcloud.com/scop
www.mixcloud.com/scop

🦊 LUX
www.soundcloud.com/lumen_lux
www.facebook.com/100071160820897

🐺 SLOW2MOVE
www.soundcloud.com/slow2move

🐺 ÐƎMΩ
www.soundcloud.com/demohuman
www.mixcloud.com/demohuman
www.instagram.com/demo.human

🐺 RUDIAK
www.soundcloud.com/rudefeel-dj

🐻🦁🐺 БАС НАРОДЕН
www.facebook.com/bassnaroden
www.youtube.com/channel/UCr9ne1TTh9bnsD4znJTjTuw

🐺🦊🐺🐺 EMBRACE THE BASS
https://youtu.be/Jwu31MUk5s4

STAGE 2 Artists:
——————————
🐺 HERMETICA (RO)
[Cronomonium]
www.soundcloud.com/sethryus
www.facebook.com/hermeticahitech

🐺 APOPHIS (RO)
[Dark Matter Records, Cronomonium]
www.soundcloud.com/apophis23
www.facebook.com/apophis.dark23

🦊 DRÉA YANG (RO)
[Anachronic Frequencies]
www.soundcloud.com/greensunflowa
www.facebook.com/omulcusufletul

🐺 CHRONIC (PT/BG)
[Kunayala Records]
www.soundcloud.com/chronicpsy
www.facebook.com/chronicpsy

🐺 GALACTIC TRIP (BG/GR)
[Psychedelic Vision]
www.soundcloud.com/galin-marinov-903380820
www.facebook.com/Galactic-Trip-350997371994909

🐺🦊 2COR3 (UA/BG)
[Ukrtek, UTF]
www.soundcloud.com/2cor3
www.facebook.com/2cor3

🐺 MOKUSHI
[Event Horizon, Sound Frequencies]
www.soundcloud.com/simondotkov
www.facebook.com/mokushibg

🦊 TRANCE OF NIKTA
[Beyond Reality]
www.facebook.com/tranceofnikta
www.youtube.com/channel/UCMF1lgIoM_zn0KSEK6Bf_HA

🦊🐺 ANAXILEA B2B TECHNOSTREAM CHILD
[Beyond Reality]
www.soundcloud.com/n10judtv0tfn
www.soundcloud.com/technostream-child
www.facebook.com/anaxileadj
www.facebook.com/technostreamchild

🐺 PSYHOTRON
[Beyond Reality]
www.mixcloud.com/ивайло-вълчев

🐺 P|Я@T3K
[Beyond Reality]
www.soundcloud.com/piratekbg
www.mixcloud.com/piratekbg
www.facebook.com/piratekbg

🐺 AL THE CHEMIST
[Rave-Punk Collective]
www.mixcloud.com/althechemist

🐺 ATOMIC
[Enchanted Forests]
www.mixcloud.com/auratomic
www.facebook.com/Atomic-105252308567904

🐺 AURORAX
[Altar Records, Microcosmos Music, Mystic Sound Records]
www.soundcloud.com/aurorax
www.auroraxmusic.com

🐺🐺 ROYAL BEATZ
[Hardstyle Tribe]
www.soundcloud.com/royalbeatz-official
www.facebook.com/royalbeatz
www.instagram.com/royalbeatz.official

🐺 CTRL+J
[Dropin Records, Metafiziq Recordings]
www.soundcloud.com/ctrljbg-1
www.facebook.com/ctrljbg

🐺 SHANODJ
[Gabbafreakz]
www.facebook.com/shanodjofficial
www.facebook.com/gabbafreakzcrew

🐺 INSOMNIAK
[Sound Frequencies]
www.soundcloud.com/sound_frequencies

🦊 AYA FOREST
[Essentia Movement, Purple Banana Syndicate]
www.soundcloud.com/aya-in-the-forest

🐺 MEWHO
[Essentia Movement]
www.soundcloud.com/mewhomusic

🐺 ZAGGAONE
[Essentia Movement]
www.soundcloud.com/zdravetz

🐺 RØSS
[Essentia Movement]
www.soundcloud.com/ross-dub

🐺 DOTKOV
[Event Horizon, Sound Frequencies]
www.soundcloud.com/simondotkov
www.facebook.com/mokushibg

🐺 DESOLVIUM
[Altar Records, Microcosmos Music, Mystic Sound Records]
www.soundcloud.com/aurorax
www.auroraxmusic.com

🐺 NEOLITHIC VOX
[Chill Station]
www.soundcloud.com/neolithicvox

🐺 JINJEЯTEK
[TekaQuake]
www.soundcloud.com/tekaquake-system

🐺 ZEDBERG
[Electric Division, Metafiziq]
www.soundcloud.com/djzedberg
www.facebook.com/zedbergofficialpage

🐺🐺 KÄSSÏS B2B MANEV
[DK-303]
www.facebook.com/kassis.dj
www.instagram.com/kassis_official
www.soundcloud.com/denis-manev

🐺 KYKEP (BG/DE)
www.soundcloud.com/kykepart
www.facebook.com/kykepart
www.kykep.info

🦊 HUN7A
www.soundcloud.com/hun7a
www.facebook.com/hun7a

🐺🐺 SOYUZ-23
www.soundcloud.com/user-284150875
www.antidorm.bandcamp.com/releases

🐺 S͎₮ⱤS͎₵ⱤM͎
www.soundcloud.com/daniele-juntovski

🐺 MELEGOTH
www.soundcloud.com/martin-alexandrov
www.mixcloud.com/martin-alexandrov2

=========================

Location: Vitosha Mountain
Near: Plana, Sofia
Altitude: 1113 m
Map: https://goo.gl/maps/SighNVtgH8sratWV9
Coordinates: 42.4836426, 23.3870381
GPS: 42°29’01.1″N 23°23’13.3″E

Start: 18:00 @ 03 June 2022
End: 12:00 @ 05 June 2022

Tickets & Entrance: FREE

ВНИМАНИЕ! На някои устройства линкът се чете различно и отваря локация на 1-2 км разстояние от истинското място по неясни причини. Затова препоръчваме да използвате качените координати като copy-paste в Google Maps.

• • • • • English • • • • •

ATTENTION! On some devices the link is read differently and opens up a location 1-2 km away from the real place for unknown reasons. Therefore, we recommend that you use the uploaded coordinates and copy-paste them in Google Maps.

=========================

ТРАНСПОРТ:

Локацията на фестивалната зона се намира на 8км след с. Железница по пътя за с. Плана.
Координати: 42.4836426, 23.3870381
Може да бъде достъпна по следните начини:

🚌 Автобуси 70 и 69:
——————————
И двата тръгват от Студентски град, спирка « НСБАЛ по Онкология », точно до метростанция « Г. М. Димитров ».
С автобус 70 в посока Плана се слиза на спирка « Попова Махала », след което има 5-6 минути пеша до локацията.
Внимавайте, понякога шофьорът пропуска спирката, ако види, че няма чакащи за слизане. Също така, можете да му кажете да спре « на табелата за Плана », защото те понякога се водят по старо разписание, а по него спирката « Попова Махала » е 2км по-рано. Това ще ви спести ходене с багажи.

Автобус 70 е директен от София до фестивала, но автобус 69 стига само до края на село Железница (спирка « Мотел Бели Брези ») и оттам пътят е около 40 минути пеша, затова не го препоръчваме.

Последен автобус 70, заминаваш от София – 18:00 часа!

🚐 Автобус 98:
——————————
Тръгва от кв. Хладилника, спирка « Метростанция Витоша » точно до Paradise Center. Слиза се на последната спирка в центъра на село Железница, след което ще трябва отново да се прекачите на автобус 70 или да ходите пеша.

🚙 Кола:
——————————
За тези, които предпочитат да дойдат със собствен автомобил, един завой след спирка « Попова Махала » (или като цяло табелата за Плана) се свива по разклона вдясно, където има безплатен паркинг и вход към фестивала покрай реката.
❗ Молим колите на пътя да бъдат спирани само от страната на фестивалната зона!

🚕 Такси:
——————————
Разстоянието до фестивалната зона от самия център на София е около 35 км. Като цяло това са около 30-35 лв. с такси. Разбира се, ВНИМАВАЙТЕ с избора на таксита.
Реално 3ма души могат да се качат за по 10-12лв. на човек. Имайте предвид, че понякога такситата се опитват да cheat-ват, като по този маршрут карат хората да платят и двете посоки. Това е нелепо и не бива да се съгласявате, защото с. Плана влиза към ПП Витоша, а той е част от столицата по документи. Така че, ако решите да преговаряте с шофьора по въпроса, направете го преди да се качите в колата.

ПРОВИЗИИ И ПРЕБИВАВАНЕ:

Най-близките хранителни центрове в района са в с. Железница, където има магазини и супермаркети, работещи САМО ПРЕЗ ДЕНЯ. В с. Плана има само едно малко магазинче-кръчме, което не е толкова надеждно. А на фестивалната зона има и течаща вода, която е годна за пиене, но все пак мътна. На бара ще бъде продавана вода, алкохол и други напитки, както и различни манджи от двете кухни. Въпреки това, тези неща не умаловажават факта, че се намираме в гората, а на такива места, както знаете, цивилизацията не е от най-достъпните среди. Затова си носете с вас храна, вода, носни и мокри кърпички, цигари и всичко друго от първа необходимост. Всякакви консумативи СЕ ДОПУСКАТ на фестивалната зона, поради факта, че фестивалът е напълно безплатен.

ЕКИПИРОВКА:

🏕️ Палатка (по възможност двуслойна, N-местна). Убедете се, че знаете как се разпъва, че е здрава и държи на дъжд и вятър.
🦋 Спален чувал с минимална температура 10-15°C (+ одеяло по желание). В планината, на такава височина температурите се променят рязко както през деня, така и през нощта, независимо че е лято.
🛏️ Шалте (по възможност двуслойно или 2 еднослойни) за добър сън и несковано утро.
🛶 Хамак – дърветата са много, гората – безкрайна!
🧥 Дебели дрехи – връхни, якета, полари, клинове и други, защото температурите скачат от 25°C на 10°C.
👟 Обувки, подходящи за планински условия (+ кецове за пред сцената).
🔦 Челник или фенер (изключително важен, лесно забравящ се, лесно губещ се). Чрез него отключвате режима си на нощно виждане!
🍳 Ако ще готвите, напомняме – скара, посуда, въглища, подпалки. И само на огнища, където вече е пален огън!
🌦️ В случай на дъжд (прогнозата подсказва, че слабо ще пръсне) – дъждобрани, найлони, непромокаеми якета и т.н.
💧 Вода и храна (въпреки че има и в района, и зад бара и кухните, не пречи да вземете с вас за трите дни престой).
🥣 Нож, вилица, лъжица, канче. Това ще са вашите пособия за оцеляване!
⛑️ Аптечка – бинт, лепенки, аналгин, аспирин, витамини и останалите субстанции.
🧴 Слънцезащитен крем и шапка също, за да не бъдете вие атракцията на фестивала. Няма да е честно спрямо нас…

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ В ГОРАТА:

🚓 Колите се спират само на паркинга и горе на пътя от страната на фестивала, за да се улесни преминаването на превозни средства от критично значение за събитието – уредби, саундсистеми, доставки, сервизни коли, линейка, полиция и други.
🗑️ Кенчета, стъкла, боклуци, найлони и ФАСОВЕ се прибират по пликове или се изхвърлят единствено и само в предназначените чували до бара и из фестивала. Отпадъците се събират самостоятелно и всеки е отговорен сам за това.
♻️ През сутрините ще се прави оборка и всеки ще може да се включи (абсолютно и само по желание, разбира се).
🔥 Огън се пали, но само в огнища и обособените за това места.
🧯 Запалителните материали са позволени (запалки, газови котлончета, кибрит, въглища, хартия), с изключение на ТЕЧЕН ГАЗ и БЕНЗИН. Преди 2 години стана пожар, именно заради това правило, бидейки пренебрегнато.
🤸🏻‍♂️ Без неадекватни изцепки, не искаме проблеми от органите на реда.
☮️ Проявява се разбиране към другите къмпингуващи при екстремни ситуации. Всички сме едно семейство, една общност и всеобщата любов и грижа имат значение. Помагайте на хората около вас при нараняване, прималяване, буря и т.н. (ако не, ние сме там, както и екипа за бързо реагиране).
🕵🏻‍♂️ Не се толерират кражби, обиди, нападки, хулиганство и т.н. Също така и си пазете нещата. Да, наши хора сме си, но въпреки това предпазливостта е на първо място. С пристигането на това събитие вие отговаряте изцяло за вас и вашата собственост.
⚡ При възникване на ситуация извън вашите компетенции, се допитайте до организаторите, а ние ще се опитаме да съдействаме за всичко!

• • • • • English • • • • •

TRANSPORT:

The location of the festival area is located 8 km after the village of Zheleznitsa on the road to the village of Plana.
Coordinates: 42.4836426, 23.3870381
It can be reached in the following ways:

🚌 Buses 70 and 69:
——————————
Both depart from Studentski grad, « NSBAL of Oncology » bus stop, right next to « GM Dimitrov » metro station.
Take bus 70 in the direction of Plana and get off at the « Popova Mahala » stop, after which there is a 5-6 minute walk to the location.
Be careful, sometimes the driver misses the stop if he sees that there are no people waiting to get off. Also, you can tell him to stop « on the sign for Plana », because they are sometimes on an old schedule, and according to it, the stop « Popova Mahala » is 2 km earlier. This will save you from walking with luggage.

Bus 70 is direct from Sofia to the festival, but bus 69 only reaches the end of the village of Zheleznitsa (stop « Motel Beli Brezi ») and from there the road is about 40 minutes walk, so we do not recommend it.

Last bus 70 leaving from Sofia – 18:00!

🚐 Bus 98:
——————————
It starts from Hladilnika district, « Vitosha » metro station, right next to Paradise Center. Get off at the last stop in the center of the village of Zheleznitsa, after which you will have to get on bus 70 again or walk.

🚙 Car:
——————————
For those who prefer to come with their own car, one left turn after the « Popova Mahala » stop (or the Plana sign in general) turn right at the offroad fork, where you will find a free parking and the entrance to the festival by the river.
❗ We ask that cars on the road must be parked only on the side of the festival area!

🚕 Taxi:
——————————
The distance to the festival area from the center of Sofia is about 35 km. In general, this is about BGN 30-35 with a taxi. Of course, BE CAREFUL with the choice of it. In fact, 3 people can go up for 10-12 BGN each. Keep in mind that sometimes taxis try to cheat, making people pay for both directions on this route. This is ridiculous and you should not agree, because the village of Plana is part of the Vitosha National Park, and it is part of the capital according to Sofia region documents. So, if you decide to negotiate with the driver on the matter, do it before you get in the car.

PROVISIONS AND RESIDENCE:

The nearest food centers in the area are in the village of Zheleznitsa, where there are shops and supermarkets, working ONLY DURING THE DAY. In the village of Plana there is only one small shop-pub, which is not so reliable. And in the festival area there is running water, which is drinkable, but still cloudy. The bar will sell water, alcohol and other beverages, as well as various dishes from both kitchens. However, these things do not diminish the fact that we are in the woods, and in such places, as you know, civilization is not the most accessible environment. So bring food, water, tissues, cigarettes and everything else you need. All consumables are ALLOWED in the festival area due to the fact that the festival is completely free.

EQUIPMENT:

🏕️ Tent (preferably two-layered, N-seated). Make sure you know how to stretch it, also that it is strong and resistant to rain and wind.
🦋 Sleeping bag with a minimum temperature of 10-15°C (+ optional blanket). In the mountains, at such altitudes, temperatures change dramatically both during the day and at night, despite the fact that it is summer.
🛏️ Shalte (preferably two-layered or 2 single-layered) for a good sleep and a better morning.
🛶 Hammock – the trees are many, the forest – endless!
🧥 Thick clothes – outerwear, jackets, fleeces, leggings and others, because temperatures jump from 25°C to 10°C.
👟 Shoes suitable for mountain conditions (+ sneakers for the stage).
🔦 Headlamp or a flashlight (extremely important, easy to forget, easy to lost it). Through it you unlock your night VISION mode!
🍳 If you are going to cook, we remind you – grill, utensils, coal, kindling. And only in places where a fire is already set!
🌦️ In case of rain (the forecast suggests that it will rain slightly) – raincoats, nylons, waterproof jackets, etc.
💧 Water and food (although there is in the area, and behind the bar and kitchens, do not bother to take with you for the three days stay).
🥣 Knife, fork, spoon, jug. These will be your survival tools!
⛑️ First aid kit – bandage, patches, analgin, aspirin, vitamins and other substances.
🧴 Sunscreen and a hat too, so that you don’t become the attraction of the festival. It will not be fair to us…

RULES FOR BEHAVIOR IN THE FOREST:

🚓 Cars must be parked only in the parking lot and up the road on the festival on the side of the festival to clean the passage of vehicles critical to the event – technics, sound systems, supplies, service cars, ambulance, police and others.
🗑️ Trash, glasses, garbage, nylons and CIGARETTES are collected in envelopes or discarded only in the intended bags next to the bar and around the festival. Waste is collected independently and everyone is responsible for it.
♻️ During the mornings there will be a ruffle and everyone will be able to join with the cleaning (absolutely and only optional, of course).
🔥 Fire is allowed, but only in firepits and designated areas.
🧯 Flammable materials are allowed (lighters, gas hobs, matches, coal, paper), except for LIQUID GAS and GASOLINE. Two years ago there was a fire, because of this rule, being ignored.
🤸🏻‍♂️ Forget the inadequate actions, we do not want problems from the law enforcements.
☮️ Everyone must show understanding towards other campers in extreme situations. We are all one family, one community and universal love and care matters. Help the people around you in case of injury, fainting, storm, etc. (If not, we are there as well as the fast reaction team).
🕵🏻‍♂️ Thefts, insults, attacks, hooliganism, etc. are not tolerated. Also, keep your things. Yes, we are our people, knowing each other, but caution comes first. With the arrival at this event, you are fully responsible for yourself and your property.
⚡ In a case beyond your competences, consult the organizers, and we will try to help with everything!

=========================

Love & peace, VISION! 💜🌿

https://www.facebook.com/events/1890872331120895

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.